1

Подпиши
Манифеста

108,3 K
подписs
2

За жените в науката
Манифест

3

Задължения
L'Oréal-UNESCO

1
Насърчаване на младите жени да проучват възможностите за научна кариера.
2
Премахване на препятствията пред жените учени за реализирането на дългосрочна
изследователска кариера.
3
Осигуряване на приоритетен достъп на жените до ръководни и лидерски позиции в областта на науката.
4
Популяризиране сред широката общественост на приноса, който жените учени имат
за научния прогрес и за обществото.
5
Осигуряване на равенство между половете чрез участие и ръководене на симпозиуми,
научни комисии, конференции, комитети и заседания на управителни съвети.
6
Насърчаване на менторството и създаването на среда за общуване на младите жени учени, за да имат възможност
да планират и развиват кариера, отговаряща на техните очаквания.